בס״ד

Kavanot: Sefer Tehillim

Thoughts on Tanach and the Davening

דוד כתב ספר תהלים ע״י עשרה זקנים: ע״י אדם הראשון, על ידי מלכי צדק, ועל ידי אברהם, וע״י משה, ועל ידי הימן, וע״י ידותון, ועל ידי אסף, ועל ידי שלשה בני קרח.

בבא בתרא יד,ב-טו,א

כמגדל דויד צוארך, בנוי לתלפיות (שיר השירים ד:ד) מהו תלפיות? ספר שאמרו לו פיות הרבה. עשרה בני אדם אמרו ספר תהילים‎: אדם הראשון, ואברהם, משה, ודוד, ושלמה…רב אמר, אסף, והימן, וידותון, ושלשה בני קרח, ועזרא.

שיר השירים רבה ד:ג

אמר ריב״ל בעשרה מאמרות של שבח נאמר ספר תהלים בניצוח בנגון במשכיל במזמור בשיר באשרי בתהלה בתפלה בהודאה בהללוי־ה גדול מכולן.

פסחים קיז,ב

תיקוני זהר has a different list of the ten מאמרות של שבח in תיקון יג, corresponding to the ten ספירות. Our text is missing the tenth, but (according to the commentary in Ashlag’s HaSulam) it is printed in זהר חדש קכח,ב. As summarized by דניאל פריש:

א) אשרי האיש ”אשרי“ ראש י׳ סוד הכתר. ב) שיר למעלות ”שיר“ שר י׳ סוד החכמה… ג ) ברכי נפשי ”ברכה“ שהיא בבינה. ד ) מזמור שירו לה׳ ”מזמור“ הוא בחסד. ה) ”נגון“ והוא בגבורה. ו) ”הללוי־ה“ ”הללוהו“ והם בתפארת. ז) למנצח ”נצוח“ והוא בנצח. ח) הודו לה, ”הודאה“ והוא בהוד . ט) רננו צדיקים ”רנה“ והוא ביסוד. י) תפלה לדוד ”תפלה“ והיא במלכות.

דניאל פריש, מתוק מדבש על תיקוני זהר יג, דף כט,ב, עמ׳ תסא

I really want to pair שיר and מזמור with each other, and I would associate ברכה with חסד, so לולא דמסתפינא I would put the order as:

מאמר של שבח ספירה
אישור כתר
שיר חכמה
זמר בינה
ברכה חסד
נגון גבורה
הלל תפארת
נצוח נצח
הודאה הוד
רינה יסוד
תפלה מלכות

Nine perakim have no מאמר של שבח in this model: כה,‎ כו,‎ כז,‎ כח,‎ לה,‎ לז,‎ קלח and קמד are simply לדוד, and עב is just לשלמה.‎ תהילים קלז I would classify as a בכי (it really doesn’t fit with the rest of ספר תהילים). There are two other apparent מאמרות של שבח that are not in this model: מכתם (which appears by itself in טז) and משכיל (which appears by itself in לב,‎ עד,‎ עח and פט). Usually these are in combination with other forms, but I don’t know how to fit them into this model when they are on their own. Probably consider מכתם and משכיל as descriptions like the instruments, and those perakim as simply לדוד or לאסף or לאיתן psalms.

Perakim צג,‎ צד,‎ צז and צט have no מאמר של שבח but they are attributed to Moshe, so I would not put them into this model. קיד through קיז have no כותרת, and I would consider them all part of the sequence of הלל that starts with קיג. Perakim ב,‎ י,‎ מג and עא have no כותרת, and I would similarly consider each of them the second half of the previous perek.

Perek מאמר של שבח Attribution (לְ) Instrument (עַל) Other Introduction History Closing
א אשרי
ב continuation אשרי
ג מזמור לדוד
ד למנצח מזמור לדוד (ב)נגינות
ה למנצח מזמור לדוד אל הנחילות
ו למנצח בנגינות מזמור לדוד השמינית
ז שר לדוד שגיון אשר שר לה׳ על דברי כוש בן ימיני
ח למנצח מזמור לדוד הגתית
ט למנצח מזמור לדוד על מות לבן
י continuation
יא למנצח לדוד
יב למנצח מזמור לדוד השמינית
יג למנצח מזמור לדוד
יד למנצח לדוד
טו מזמור לדוד
טז none לדוד מכתם
יז תפלה לדוד
יח למנצח לדוד לעבד ה׳ אשר דבר לה׳ את דברי השירה הזאת ביום הציל ה׳ אותו מכף כל איביו ומיד שאול
יט למנצח מזמור לדוד
כ למנצח מזמור לדוד
כא למנצח מזמור לדוד
כב למנצח מזמור לדוד אילת השחר
כג מזמור לדוד
כד מזמור לדוד
כה none לדוד
כו none לדוד
כז none לדוד
כח none לדוד
כט מזמור לדוד
ל מזמור שיר לדוד חנכת הבית
לא למנצח מזמור לדוד
לב none לדוד משכיל
לג רננו
לד אברכה לדוד בשנותו את טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך
לה none לדוד
לו למנצח לדוד לעבד ה׳
לז none לדוד
לח מזמור לדוד להזכיר
לט למנצח מזמור לדוד לידיתון
מ למנצח מזמור לדוד
מא למנצח מזמור לדוד ברוך ה׳ אלקי ישראל מהעולם ועד העולם אמן ואמן
מב למנצח לבני קרח משכיל
מג continuation
מד למנצח משכיל לבני קרח
מה למנצח שיר לבני קרח ששנים משכיל ידידת
מו למנצח שיר לבני קרח עלמות
מז למנצח מזמור לבני קרח
מח שיר מזמור לבני קרח
מט למנצח מזמור לבני קרח
נ מזמור לאסף
נא למנצח מזמור לדוד בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע
נב למנצח לדוד משכיל בבוא דואג האדמי ויגד לשאול ויאמר לו בא דוד אל בית אחימלך
נג למנצח לדוד מחלת משכיל
נד למנצח לדוד (ב)נגינות משכיל בבא הזיפים ויאמרו לשאול הלא דוד מסתתר עמנו
נה למנצח לדוד (ב)נגינות משכיל
נו למנצח לדוד יונת אלם רחקים מכתם באחז אותו פלשתים בגת
נז למנצח לדוד מכתם אל תשחת בברחו מפני שאול במערה
נח למנצח לדוד מכתם אל תשחת
נט למנצח לדוד מכתם אל תשחת בשלח שאול וישמרו את הבית להמיתו
ס למנצח לדוד שושן עדות מכתם ללמד בהצותו את ארם נהרים ואת ארם צובה וישב יואב ויך את אדום בגיא מלח שנים עשר אלף
סא למנצח לדוד נגינת
סב למנצח מזמור לדוד ידותון
סג מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה
סד למנצח מזמור לדוד
סה למנצח מזמור שיר לדוד
סו למנצח שיר מזמור
סז למנצח מזמור שיר (ב)נגינות
סח למנצח מזמור שיר לדוד ברוך אלקים
סט למנצח לדוד שושנים
ע למנצח לדוד להזכיר
עא continuation
עב none לשלמה ברוך ה׳ אלקים אלקי ישראל עשה נפלאות לבדו: וברוך שם כבודו לעולם וימלא כבודו את כל הארץ אמן ואמן. כלו תפלות דוד בן ישי
עג מזמור לאסף
עד none לאסף משכיל
עה למנצח מזמור שיר לאסף אל תשחת
עו למנצח בנגינות מזמור שיר לאסף
עז למנצח מזמור לאסף ידותון
עח none לאסף משכיל
עט מזמור לאסף
פ למנצח מזמור לאסף אל ששנים עדות
פא למנצח לאסף הגתית
פב מזמור לאסף
פג שיר מזמור לאסף
פד למנצח מזמור לבני קרח הגתית
פה למנצח מזמור לבני קרח
פו תפלה לדוד
פז מזמור שיר לבני קרח
פח שיר מזמור למנצח לבני קרח להימן האזרחי מחלת לענות משכיל
פט none לאיתן האזרחי משכיל ברוך ה׳ לעולם אמן ואמן
צ תפלה למשה איש האלקים
צא continuation
צב מזמור שיר ליום השבת
צג none
צד none
צה נרננה
צו שירו
צז none
צח מזמור שירו
צט none
ק מזמור לתודה
קא מזמור לדוד
קב תפלה לעני כי יעטף ולפני ה׳ ישפך שיחו
קג ברכי לדוד
קד ברכי הללוי־ה
קה הודו הללוי־ה
קו הללוי־ה הודו ברוך ה׳ אלקי ישראל מן העולם ועד העולם ואמר כל העם אמן הללוי־ה
קז הודו
קח שיר מזמור לדוד
קט למנצח מזמור לדוד
קי מזמור לדוד
קיא הללוי־ה
קיב הללוי־ה
קיג הללוי־ה הללוי־ה
קיד continuation
קטו continuation הללוי־ה
קטז continuation הללוי־ה
קיז continuation הללוי־ה
קיח הודו הודו
קיט אשרי
קכ שיר המעלות
קכא שיר למעלות
קכב שיר לדוד המעלות
קכג שיר המעלות
קכד שיר לדוד המעלות
קכה שיר המעלות
קכו שיר המעלות
קכז שיר לשלמה המעלות
קכח שיר המעלות
קכט שיר המעלות
קל שיר המעלות
קלא שיר לדוד המעלות
קלב שיר המעלות
קלג שיר לדוד המעלות
קלד שיר המעלות
קלה הללוי־ה הללוי־ה
קלו הודו הודו
קלז בכינו על נהרות בבל
קלח אודך לדוד
קלט למנצח מזמור לדוד
קמ למנצח מזמור לדוד
קמא מזמור לדוד
קמב תפלה לדוד משכיל בהיותו במערה
קמג מזמור לדוד
קמד none לדוד אשרי
קמה תהלה לדוד
קמו הללוי־ה הללוי־ה
קמז הללוי־ה הללוי־ה
קמח הללוי־ה הללוי־ה
קמט הללוי־ה הללוי־ה
קנ הללוי־ה הללוי־ה

Shiurim

Perek Shiur
א Saying ‘Nice Doggie’
ב Saying ‘Nice Doggie’
ג Choosing Sides
ד Mixed Messages
ה Mixed Messages
ו Make Good Choices
ז Fly Away Little Bird
ח Mixed Messages
ט Like a Hole in the Head
י Like a Hole in the Head
יא Fly Away Little Bird
יב Great Responsibility
יג How Are the Mighty Fallen
יד Real Haskalah
טו Into Pruning Hooks
טז Adding Insult to Injury
יז This Will Be on the Final
יח Rock of Ages
יט Let Me Count the Ways ש
כ Lions and Bears, Oh My
כא There Is Too Much; Let Me Sum Up
כב Father of Peace
כג The Valley of the Shadow of Death
כד Zionism
כה Father of Peace
כו This Will Be on the Final
כז The Best of Times, The Worst of Times
כח Talking Kings and Successions
כט The Way of All Flesh
ל The Madness of King Saul
לא The Valley of the Shadow of Death
לב Where the Penitent Stand
לג Hair Today, Gone Tomorrow
לד Panacea
לה No Good Deed Goes Unpunished
לו The Best of Times, The Worst of Times
לז Aequanimitas
לח Splitting Heirs
לט Baa, He Said Sheepishly
מ The Pause that Refreshes
מא Les Liaisons Dangereuses
מב Propaganda Piece
מג Propaganda Piece
מד Battle Royale
מה Silly Love Songs
מו Eschatology
מז Eschatology
מח Propaganda Piece
מט Dumb Animals
נ Quis Custodiet Ipsos Custodes
נא Peccavi
נב Murder Most Foul
נג Real Haskalah
נד Ziph-A-Dee-Doo-Dah
נה Frenemies
נו I Know Why the Caged Bird Sings
נז Just Deserts
נח Along Came a Spider
נט I Spy
ס Taken with a Grain of Salt
סא To the Victor
סב Paved with Good Intentions
סג Just Deserts
סד Mixed Messages
סה Zionism
סו The Power and the Glory
סז The Power and the Glory
סח Snow Business
סט Drowning Sorrow
ע Just Remember This
עא Just Remember This
עב Crowning Glory
עג Pride Goeth Before a Fall
עד Fear of Abandonment
עה Pride Goeth Before a Fall
עו Pride Goeth Before a Fall
עז Fear of Abandonment
עח Politically Incorrect
עט Future History
פ Let’s Get Together
פא Let’s Get Together
פב Quis Custodiet Ipsos Custodes
פג Future History
פד Propaganda Piece
פה Eschatology
פו Once Upon a Midnight Dreary
פז Eschatology
פח A Cry in the Dark
פט A Cry in the Dark
צ Three Score and Ten
צא Three Score and Ten
צב One Day at a Time
צג The King and I
צד One Day at a Time
צה Variations on a Theme
צו AltNeuLeid
צז The King and I
צח Variations on a Theme
צט The King and I
ק Gratitude
קא The Way of All Flesh
קב Battle Royale
קג Looking Back
קד High Technology
קה Praise the L-rd
קו Browsing History
קז Gratitude
קח Talking Kings and Successions
קט Days of Our Wives
קי Don’t Worry, Be Happy
קיא Don’t Worry, Be Happy and Imitatio Dei
קיב Don’t Worry, Be Happy and Imitatio Dei
קיג להודות ולהלל‎ and הלל המצרי and Evangelism
קיד להודות ולהלל‎ and הלל המצרי and In the Image Of
קטו להודות ולהלל‎ and הלל המצרי and In the Image Of
קטז להודות ולהלל‎ and הלל המצרי and This Time It’s Personal
קיז להודות ולהלל‎ and הלל המצרי and Evangelism
קיח Give Thanks Unto the L-rd and להודות ולהלל‎ and הלל המצרי and Give Thanks Unto the L-rd Redux
קיט Let Me Count the Ways
קכ Help, I Need Somebody
קכא Old Wives’ Tales
קכב Zionism
קכג Help, I Need Somebody
קכד שיר המעלות
קכה שיר המעלות
קכו שיר המעלות
קכז A Dream Deferred
קכח A Dream Deferred
קכט Help, I Need Somebody
קל Rising Action
קלא Rising Action
קלב Sitting in Yeshiva
קלג Rising Action
קלד הלל הגדול
קלה הלל הגדול
קלו הלל הגדול
קלז Don’t Immanentize the Eschaton
קלח Coda
קלט The Way of All Flesh
קמ We’ve Seen This Movie Before
קמא Into Pruning Hooks
קמב Just Deserts
קמג Into Pruning Hooks
קמד Sharper than a Serpent’s Tooth
קמה Concerto for all Generations
קמו להודות ולהלל and פסוקי דזמרא and Playing Favorites
קמז להודות ולהלל and פסוקי דזמרא and Playing Favorites
קמח להודות ולהלל and פסוקי דזמרא and Heaven and Earth
קמט להודות ולהלל and פסוקי דזמרא and The Sound of Music
קנ להודות ולהלל and פסוקי דזמרא and The Sound of Music