בס״ד

Kavanot: Hair Today, Gone Tomorrow

Thoughts on Tanach and the Davening

ט ויקרא אבשלום לפני עבדי דוד; ואבשלום רכב על הפרד ויבא הפרד תחת שובך האלה הגדולה ויחזק ראשו באלה ויתן בין השמים ובין הארץ והפרד אשר תחתיו עבר׃ י וירא איש אחד ויגד ליואב; ויאמר הנה ראיתי את אבשלם תלוי באלה׃ יא ויאמר יואב לאיש המגיד לו והנה ראית ומדוע לא הכיתו שם ארצה; ועלי לתת לך עשרה כסף וחגרה אחת׃ יב ויאמר האיש אל יואב ולא (ולוא) אנכי שקל על כפי אלף כסף לא אשלח ידי אל בן המלך; כי באזנינו צוה המלך אתך ואת אבישי ואת אתי לאמר שמרו מי בנער באבשלום׃ יג או עשיתי בנפשו (בנפשי) שקר וכל דבר לא יכחד מן המלך; ואתה תתיצב מנגד׃ יד ויאמר יואב לא כן אחילה לפניך; ויקח שלשה שבטים בכפו ויתקעם בלב אבשלום עודנו חי בלב האלה׃ טו ויסבו עשרה נערים נשאי כלי יואב; ויכו את אבשלום וימתהו׃ טז ויתקע יואב בשפר וישב העם מרדף אחרי ישראל; כי חשך יואב את העם׃ יז ויקחו את אבשלום וישלכו אתו ביער אל הפחת הגדול ויצבו עליו גל אבנים גדול מאד; וכל ישראל נסו איש לאהלו׃ יח ואבשלם לקח ויצב לו בחיו את מצבת אשר בעמק המלך כי אמר אין לי בן בעבור הזכיר שמי; ויקרא למצבת על שמו ויקרא לה יד אבשלום עד היום הזה׃

שמואל ב פרק יח

יט ואחימעץ בן צדוק אמר ארוצה נא ואבשרה את המלך; כי שפטו ה׳ מיד איביו׃ כ ויאמר לו יואב לא איש בשרה אתה היום הזה ובשרת ביום אחר; והיום הזה לא תבשר כי על (כן) בן המלך מת׃ כא ויאמר יואב לכושי לך הגד למלך אשר ראיתה; וישתחו כושי ליואב וירץ׃ כב ויסף עוד אחימעץ בן צדוק ויאמר אל יואב ויהי מה ארצה נא גם אני אחרי הכושי; ויאמר יואב למה זה אתה רץ בני ולכה אין בשורה מצאת׃ כג ויהי מה ארוץ ויאמר לו רוץ; וירץ אחימעץ דרך הככר ויעבר את הכושי׃ כד ודוד יושב בין שני השערים; וילך הצפה אל גג השער אל החומה וישא את עיניו וירא והנה איש רץ לבדו׃ כה ויקרא הצפה ויגד למלך ויאמר המלך אם לבדו בשורה בפיו; וילך הלוך וקרב׃ כו וירא הצפה איש אחר רץ ויקרא הצפה אל השער ויאמר הנה איש רץ לבדו; ויאמר המלך גם זה מבשר׃ כז ויאמר הצפה אני ראה את מרוצת הראשון כמרצת אחימעץ בן צדוק; ויאמר המלך איש טוב זה ואל בשורה טובה יבוא׃ כח ויקרא אחימעץ ויאמר אל המלך שלום וישתחו למלך לאפיו ארצה;
ויאמר ברוך ה׳ אלקיך אשר סגר את האנשים אשר נשאו את ידם באדני המלך׃

שמואל ב פרק יח

כט ויאמר המלך שלום לנער לאבשלום; ויאמר אחימעץ ראיתי ההמון הגדול לשלח את עבד המלך יואב ואת עבדך ולא ידעתי מה׃ ל ויאמר המלך סב התיצב כה; ויסב ויעמד׃ לא והנה הכושי בא; ויאמר הכושי יתבשר אדני המלך כי שפטך ה׳ היום מיד כל הקמים עליך׃

לב ויאמר המלך אל הכושי השלום לנער לאבשלום; ויאמר הכושי יהיו כנער איבי אדני המלך וכל אשר קמו עליך לרעה׃

שמואל ב פרק יח